Preskočiť na obsah

História obce

Z dejín obce Hajtovka

1427

Najstaršia správa o Hajtovke

Obec Hajtovka bola založená na predkupnom práve v druhej polovici 14.storočia . Najstaršia správa o Hajtovke je z roku 1427 v portálnom súpise Šarišskej stolice . Spomína sa pod názvom Ayathuagasa z maďarského variantu názvu dediny v zmysle Hajtova Poruba ( Haythoka ) . Spolu s ostatnými obcami v okolí patrila panstvu Plaveč . Historický vývoj obce v období feudalizmu bol úzko spätý s vývojom a osudmi plavečského panstva .

1427

Roku 1427 sa obec stáva majetkom Bebekovcov , nových pánov hradu Plaveč .

1456

Vzbúra poddaných

Za pomoci bratríkov  vedených Petrom Aksamitom ( sídlil na hrade Plaveč v rokoch 1450 –  1458 )  sa poddaní v roku 1456 vzbúrili  proti poddanským ťarchám a krutému vykorisťovaniu zo strany svojich zemepánov . Povstania sa zúčastnili aj obyvatelia obce Hajtovka .

1490

Majitelia hradu

Po roku 1490 sa obec dostáva do rúk rodiny Zápoľských, ktorí sa stali majiteľmi hradu . V 16.storočí sa spomína prédium ( majetok ) “ Haythofka , Haytofka ,
Haythoka „. 

1505

Roku 1505 kňažná po nebohom Štefanovi Zápoľskom predala hrad a 36 dedín hradnému kapitánovi Horváthovi z Lomnice . Tento rod tu vládol 351 rokov .

15.-16. storočie

Opustenie obce

Za neznámych okolností koncom 15. storočia a začiatkom 16.storočia obyvatelia obec opustili . k novému osídleniu došlo koncom 16. a začiatkom 17. storočia .

1631

Vzbura na hrade

Pre neznesiteľné životné podmienky vypukla na plavečskom hrade v roku 1631 vzbura , v rámci východoslovenského ozbrojeného povstania roľníkov známeho pod názvom Császárovo povstanie .

1632

Po potlačení povstania roku 1632 Jurajom Rákoczim I. väčšina povstalcov  ušla na Spiš a do Poľska .

1868

Okolo  obce v minulosti viedla obchodná vodná cesta, ktorá spájala  slovenské obce a mestá s Poľskom .
 Obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom a lovom rýb a v okolí ich nazývali „rybármi“. Dokonca aj na pečatidle z roku 1868 je zobrazený rybár loviaci rybu .